Algemene bepalingen

Oosseaan, praktijk voor psychosociale therapie

Oosseaan, praktijk voor psychosociale therapie, is aangesloten en registerlid van beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De NFG is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gewerkt volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging. Bij het starten van een behandeling worden de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven van kracht.

De therapeut is geregistreerd bij de RBCZ en de praktijk heeft een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is.

Let op! Of een behandeling wordt vergoed, is afhankelijk van de polisvoorwaarden en het pakket dat is gekozen. Neem dus altijd zelf contact op met de zorgverzekeraar en informeer naar de vergoedingsmogelijkheden. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Klachtrecht

Naast registratie en certificatie biedt de NFG onafhankelijk klachtrecht. Wanneer je een klacht hebt over de behandeling meld je dit bij voorkeur eerst bij de therapeut zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kan je een klacht indienen bij de NFG. Meer informatie over ‘klachtrecht’ is hier te lezen.

Privacy

Oosseaan, praktijk voor psychosociale therapie, respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die wordt verschaft door de cliënt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er door Oosseaan, praktijk voor psychosociale therapie, een dossier aangelegd wordt. Dit is een wettelijke plicht door de WGBO opgelegd. Het dossier bevat aantekeningen over de cliënt m.b.t. gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals door de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 20 jaar bewaard. De cliënt kan de gegevens altijd inzien, aanvullen of corrigeren. Als de cliënt niet wil dat persoonlijke gegevens digitaal bewaard worden, wordt gekeken naar een andere mogelijkheid. De cliënt kan dit bespreekbaar maken bij de intake.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Oosseaan waarborgt de privacy door:

  • zorgvuldig om te gaan met alle persoonlijke en medische gegevens.
  • zorg te dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Alleen de therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens. Het dossier is met een wachtwoord beveiligd. Er wordt één keer per maand een back-up van de gegevens gemaakt op een externe harde schijf die niet in de praktijk wordt bewaard..
  • de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) in acht te nemen..

De gegevens kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
  • voor het gebruik van waarneming, tijdens de afwezigheid van de therapeut of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden. Dit gaat om naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling met een korte omschrijving en de kosten van het consult

Privacy website
Op de website is een contactformulier waarbij gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om een vraag te kunnen versturen en behandelen. Die gegevens, worden bewaard zo lang als nodig is voor de afhandeling daarvan.

Algemene voorwaarden

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst wordt op schrift vastgelegd.

De overeenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De therapeut en de cliënt komen overeen dat de behandeling betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen.

De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn of zullen worden afgesproken;
b. Cliënt geeft aan, mondeling en bevestigt daarna schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling en bevestigt daarna schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven indien

i. cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit de overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt;
ii. De therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt (verder) te begeleiden. Wel kan de therapeut doorverwijzen naar een collega waar de problematiek behandeld kan worden.

Afspraken die om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, dienen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is Oosseaan, praktijk voor psychosociale therapie gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

De door Oosseaan aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt minstens 1 maand van tevoren aangekondigd.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt. Meer informatie over vergoedingsmogelijkheden is hier te vinden.

Bij niet betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Cookiebeleid

Meer informatie over cookies is hier te vinden.